آرشیو اخبار

طرح پایلوت کلزا

 فرتی نرس استفاده از محلول ضد شوری آب و خاک فرتی نرس در زمین های شور به میزان 25-20 لیتر در هکتار به صورت 2 بار تکرار در خاک های رسی سدیمی و 15-10 لیتر در هکتار به همراه آب آبیاری، به صورت 2 تا 3 بار تکرار در خاک های شنی توصیه می شود.

گوگرد مایع

گوگرد مایع بهترین ترکیب جهت کنترل آفات و بیماری های گیاهی بوده و جایگزین مناسب طیف وسیعی از سموم مصرفی کشاورزی می باشد

اسید آمینه

ويژگي های منحصر به فرد اسیدآمینه فرتي نرس

(افزایش مقاومت در برابر تنش ها (سرما، گرما، آفات و بیماری ها

افزایش فتوسنتز و ذخیره قند در گیاه و میوه

تقویت سیستم ریشه ای گیاه

افزایش طول عمر محصول

موثر در گرده افشانی و تشکیل میوه

بهبود میکروارگانیسم های مفید خاک

تماس با ما