آمینو کلات آهن پودری

آمینو کلات آهن پودری

آمینو کلات آهن پودری 10%

Ferti-Nurse

آمینو کلات آهن مایع فرتی نرس

آمینو کلات آهن مایع فرتی نرس

آمینو کلات آهن مایع 5%

Ferti-Nurse

آمینو کلات پتاسیم فرتی نرس

آمینو کلات پتاسیم فرتی نرس

آمینو کلات پتاسیم 12%

Ferti-Nurse

آمینو کلات روی  پودری

آمینو کلات روی پودری

آمینو کلات روی پودری 10 %

ferti-nurse

آمینو کلات روی مایع

آمینو کلات روی مایع

Fert-Nurse

آمینو کلات روی مایع %6

آمینو کلات کلسیم

آمینو کلات کلسیم

آمینو کلات کلسیم 5%

Ferti-Nurse

تماس با ما

 
کارخانه اول:  شیراز،  کیلومتر 35 جاده کفترک
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
وبسایت کارخانه اول: www.pardisproduction.com
 
 .