طرح پایلوت گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

طرح پایلوت گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

گوگرد وتابل قابل استفاده براى کلیه محصولات و کشت هاى ارگانیک مى باشد. این ترکیب که حاوى 90 درصد گوگرد
یونیزه مى باشد، داراى خاصیت قارچ کشى، کنه کشى و حشره کشى بوده و از مزایای این ترکیب عدم گیاه سوزى در گیاهان وقابل استفاده در سم پاش ها مى باشد. این ترکیب مشکلات پودر پاشى گوگرد به روى گیاهان را نداشته و میزان مصرف آن به شدت کاهش و اثرات آن به مراتب بالاترخواهد بود
 

دانلود فایل