مویان فرتی نرس

مویان کیمیا بهترین ترکیب جهت افزایش اثر بخشی حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها و کودهاي قابل محلول پاشی می باشد. این ترکیب باعث بهبود قدرت جذب برگ گیاهان گردیده و با توجه به افزایش 40 تا 50 درصدي جذب سموم و کودها، میزان مصرف این مواد کاهش و ضریب تاثیر گذاري آن ها افزایش می یابد. هدف از تولید این محصول که آمریکا فرموله گردیده افزایش اثر بخشی سموم و کودها و همچنین کاهش مصرف آن ها Twin بر اساس فرمولاسیون 20 می باشد

1398/11/08