طرح پایلوت گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

گوگرد وتابل قابل استفاده براى کلیه محصولات و کشت هاى ارگانیک مى باشد. این ترکیب که حاوى 90 درصد گوگرد یونیزه مى باشد، داراى خاصیت قارچ کشى، کنه کشى و حشره کشى بوده و از مزایای این ترکیب عدم گیاه سوزى در گیاهان وقابل استفاده در سم پاش ها مى باشد. این ترکیب مشکلات پودر پاشى گوگرد به روى گیاهان را نداشته و میزان مصرف آن به شدت کاهش و اثرات آن به مراتب بالاترخواهد بود

1398/11/08

طرح پایلوت گوگرد مایع فرتی نرس Ferti-Sulfur

ویژگى هاى محصول بهبود کیفیت و کمیت محصول کنترل کننده آفات و بیمارى ها با محلول پاشى اصلاح کننده و کاهش دهنده pH خاك با مصرف آب آبیارى دور کننده آفات قابلیت استفاده جهت محصولات زراعى، باغى و گلخانه اى

1398/11/08