طرح پایلوت گوگرد مایع فرتی نرس Ferti-Sulfur

طرح پایلوت گوگرد مایع فرتی نرس Ferti-Sulfur


ویژگى هاى محصول
بهبود کیفیت و کمیت محصول
کنترل کننده آفات و بیمارى ها با محلول پاشى
اصلاح کننده و کاهش دهنده pH خاك با مصرف آب آبیارى
دور کننده آفات
قابلیت استفاده جهت محصولات زراعى، باغى و گلخانه اى

دانلود فایل