کودهای آمینو کلات

 کودهای آمینو کلات


کودهای آمینو کلات پیشرفته ترین نوع تغذیه در کشاورزی می باشد. با وجود جدیترین فرمولاسیون کودی، بر اساس بسیلری از انواع آمینواسیدها سنتز می شود. کاربرد آمینو کلاتها به جای کودهای روتین و معمولی سبب افزایش کارایی جذب عناصر غذایی و و همچنین کاهش اثرات مضر کاربرد کود می شود.  

دانلود فایل