کودهای اسید آمینه فرتی نرس

کودهای اسید آمینه فرتی نرس

اسید آمینه فرتى نرس با دارا بودن کلیه اسیدهاى آمینه باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول
مى گردد. این محصول با بسیارى از آفت کش ها و قارچ کش ها قابل استفاده مى باشد..

دانلود فایل