نام محصول : محافظ تنه درختان ( T-Surround)

توضیحات کوتاه:

محافظت تنه درختان در مقابل تنش های دمایی، نور و آفات و بیماری ها

محافظ تنه درختان ( T-Surround) محافظ تنه درختان ( T-Surround)
محافظ تنه درختان ( T-Surround) محافظ تنه درختان ( T-Surround)

توضیحات بیشتر :

محافظت تنه درختان در مقابل تنش های دمایی، نور و آفات و بیماری ها


:
:
: