نام محصول : کود آمینوکلات پتاسیم مایع

1 لیتری

توضیحات کوتاه:

Potassium Amino Chelate

کود آمینوکلات پتاسیم مایع کود آمینوکلات پتاسیم مایع
کود آمینوکلات پتاسیم مایع کود آمینوکلات پتاسیم مایع

توضیحات بیشتر :

آمینو کلات پتاسیم فرتی نرس تأمین کننده نیتروژن آلی و همچنین پتاسیم به شکل کلات بوده که باعث افزایش عملکرد گیاه و مقاومت گیاه نسبت به تنش های زیستی مانند آفات و بیماری ها و تنش های غیر زیستی مانند خشکی و شوری می شود. این محصول هم چنین باعث فعال سازی بسیاری از آنزیم های گیاهی می گردد. این کود به دلیل داشتن اسیدهای آمینه نسبت به بقیه کلات های پتاسیم برتری داشته و می تواند جهت کمبود پتاسیم در گیاه ایفای نقش نماید.


:
:
: