نام محصول : کود اسیدهیومیک مایع

5 لیتر

توضیحات کوتاه:

Humic Acid

کود اسیدهیومیک مایع کود اسیدهیومیک مایع
کود اسیدهیومیک مایع کود اسیدهیومیک مایع

توضیحات بیشتر :

:نحوه مصرف
.اسید هیومیک مایع فرتی نرس شامل 12% هیومیک اسید، 2% فولویک اسید و 8% پتاسیم است 
اسید هیومیک  فرتى نرس خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاك را تحت تأثیر قرار داده و اثرات مستقیم بر روي گیاهان و محصولات کشاورزی دارد. این کود را مى توان از طریق آب آبیاری، مخلوط نمودن با خاك، سیستم آبیاری قطره اى و یا محلول پاشى به روى گیاهان مصرف نمود. اگرچه مصرف خاکی باعث بهبود خصوصیات خاك مى گردد
:اثرات اسید هیومیک
افزایش محصول
(افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی موجود در خاك (ایجاد کمپلکس با آهن، روى، منگنز و قابل استفاده شدن آن ها برای گیاه
افزایش رشد و گسترش ریشه
فعال کردن آنزیم هاى گیاهی
(افزایش مقاومت گیاه به استرس هاى محیطی (سرما، گرما، آفات و بیماری ها
(بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك (افزایش ظرفیت نگهداری آب، افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها و بهبود ساختمان خاك


:
:
: