نام محصول : کوداسیدهیومیک پودری

یک کیلوگرم

توضیحات کوتاه:

Humic Acid

کوداسیدهیومیک پودری کوداسیدهیومیک پودری
کوداسیدهیومیک پودری کوداسیدهیومیک پودری

توضیحات بیشتر :

 .اسید هیومیک پودری فرتی نرس شامل 70% هیومیک اسید، 7% فولویک اسید و 12% پتاسیم است 
اسید هیومیک  فرتى نرس خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاك را تحت تأثیر قرار داده و اثرات مستقیم بر گیاهان و محصولات کشاورزی دارد. این کود را مى توان از طریق آب آبیاری، مخلوط نمودن با خاك، سیستم آبیاری قطره اى و یا محلول پاشى روى گیاهان مصرف نمود. اگرچه مصرف خاکی باعث بهبود خصوصیات خاك مى گردد
:اثرات اسید هیومیک
افزایش محصول
(افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی موجود در خاك (ایجاد کمپلکس با آهن، روى، منگنز و قابل استفاده شدن آن ها برای گیاه
افزایش رشد و گسترش ریشه
فعال کردن آنزیم هاى گیاهی
(افزایش مقاومت گیاه به استرس هاى محیطی (سرما، گرما، آفات و بیماری ها
(بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك (افزایش ظرفیت نگهداری آب، افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها و بهبود ساختمان خاك


:
:
: