نام محصول : کود مایع برنج

5 لیتر

توضیحات کوتاه:

Rice liquid fertilizer

کود مایع برنج کود مایع برنج
کود مایع برنج کود مایع برنج

توضیحات بیشتر :

کود مایع برنج
کود مایع برنج حاوي عناصر ریز مغذي بوده و با تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، موجب افزایش تعداد دانه در خوشه، افزایش وزن هزار دانه، افزایش مقاومت برنج دربرابر بیماري ها، افزایش محصول در واحد سطح و بهبود کیفیت برنج می گردد
 . هممچنین با افزایش استحکام ساقه موجب جلوگیري از ورس و خوابیدگی گیاه می گردد. افزایش عطر و طعم و انواع ویتامین ها  و مواد معدنی مفید درمحصول به لحاظ وجود اسیدهاي آمینه در ترکیب کودي از جمله مزیت هاي منحصر به فرد این کود می باشد
 


:
:
: