نام محصول : کود مایع پسته

5 لیتر

توضیحات کوتاه:

Pistachio liquid fertilizer

کود مایع پسته کود مایع پسته
کود مایع پسته کود مایع پسته

توضیحات بیشتر :

کود مایع پسته
کود مایع پسته با دارا بودن عناصر ماکرو و میکرو باعث افزایش عملکرد پسته گردیده و پتاسیم، روي و بر موجود در این کود باعث خندانی پسته می گردد. از جمله مزیت هاي منحصر به فرد کود مایع پسته کیمیا، تقویت گیاه و جلوگیري از سال آوري و افزایش مقاومت به بیماري گموز پسته می باشد

 


:
:
: