نام محصول : کود مایع زیتون

5 لیتر

توضیحات کوتاه:

Olive liquid fertilizer

کود مایع زیتون کود مایع زیتون
کود مایع زیتون کود مایع زیتون

توضیحات بیشتر :

کود مایع زیتون
کود مایع زیتون حاوي عناصر N-P-Kو عناصر ریز مغذي بوده و باعث جلوگیري از خشک شدن جوانه هاي انتهایی، افزایش مقاومت در مقابل تنش هاي محیطی و افزایش کیفیت محصول می گردد، همچنین این کود باعث افزایش طول ساقه، وزن میوه، میزان روغن در میوه و کیفیت میوه می گردد

 


:
:
: