شب یلدا مبارک🍉

شب یلدا مبارک🍉

روی گل شما به سرخی انار😊
شب شما به شیرینی هندوانه🍉
خندتون مانند پسته😁
و عمرتون به بلندی یلدا🌠
شب یلدا مبارک🍉🌟
مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز