ویژگى هاى کود ژله اى فسفر بالا ۰۰-۵۰-۱۰ فرتى نرس:

ویژگى هاى کود ژله اى فسفر بالا ۰۰-۵۰-۱۰ فرتى نرس:

ویژگى هاى کود ژله اى فسفر بالا ۰۰-۵۰-۱۰ فرتى نرس:

✅ ۱۰۰ درصد محلول در آب 
✅ تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه
✅ تقویت کننده و افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي سرما، گرما و خشکی 
✅ قابل اختلاط با کلیه سموم

آدرس سایت های ما:
🌍Www.pardisproduction.com
🌍Www.nanoseez.com
🌍Www.zistagram.com

☎شماره تماس:
07137175422
07137175426
📱شماره همراه:
09384542931
09210774654