۱۴ اسفند روز نیکوکاری و‌ احسان گرامی باد.🌺

۱۴ اسفند روز نیکوکاری و‌ احسان گرامی باد.🌺

۱۴ اسفند روز نیکوکاری و‌ احسان گرامی باد.🌺
روابط عمومی 
مجموعه کارخانجات 
گروه تولیدی پردیس- نانوسیز