انتخاب مدیر برتر صنایع کشاورزی ایران

انتخاب مدیر برتر صنایع کشاورزی ایران

 

در مهرماه 1389 جناب آقای کوروش اسدسنگابی، مدیریت محترم مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس، به عنوان یکی از مدیران برتر صنایع کشاورزی ایران انتخاب گردیده و از ایشان تقدیر به عمل آمد.