بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر ستاری از دستاوردهای مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز