دریافت لوح تقدیر به پاس حمایت از برنامه های کارآفرینی کشاورزی

دریافت لوح تقدیر به پاس حمایت از برنامه های کارآفرینی کشاورزی

دریافت لوح تقدیر

به پاس حمایت از برنامه های کارآفرینی کشاورزی

از طرف دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

اسفندماه 1393