بازديد رياست محترم كل دادگستري استان فارس، دادستان و مديران دستگاه قضايي استان فارس

بازديد رياست محترم كل دادگستري استان فارس، دادستان و مديران دستگاه قضايي استان فارس

بازديد رياست محترم كل دادگستري استان فارس، دادستان و مديران دستگاه قضايي استان از مجموعه كارخانجات پرديس - نانوسیز 
روز دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳
واحد تبلیغات و روابط عمومی مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز