گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

گوگرد وتابل فرتی نرس :
ﮔﻮﮔﺮد وﺗﺎﺑﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺸﺖ ﻫﺎى ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.  درﺻﺪ ﮔﻮﮔﺮد 90اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻪ ﺣﺎوى ﯾﻮﻧﯿﺰه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، داراى ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﺎرچ ﮐﺸﻰ، ﮐﻨﻪ ﮐﺸﻰ و ﺣﺸﺮه ﮐﺸﻰ ﺑﻮده و  از ﻣﺰاﯾﺎى اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺪم ﮔﯿﺎه ﺳﻮزى در ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻢ ﭘﺎش ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮدر ﭘﺎﺷﻰ ﮔﻮﮔﺮد ﺑﻪ روى ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ و اﺛﺮات آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

کارخانه اول:شیراز،کیلومتر ۳۵جاده کفترک، ۵ کیلومتر بعد از روستای بهاران
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی، فاز ۲، بلوار صادرات شرقی، کارخانه آریا نانوسیز

www.pardisproduction.com
www.nanoseez.com

شماره تماس:
۰۷۱-۳۷۱۷۵۴۲۲-۲۶
شماره همراه: 
۰۹۳۸۴۵۴۲۹۳۱
۰۹۲۱۰۷۷۴۶۵۴