کمبود عناصر غذایی در مرکبات

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید.در تغذیه گیاه نه تنها ...

1398/04/20

کمبود عناصر غذایی در دانه داران

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید.در تغذیه گیاه نه تنها ...

1398/04/20

کمبود عناصر غذایی درهسته داران

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید.در تغذیه گیاه نه تنها ...

1398/04/20

کودهای آمینو کلات

کودهای آمینو کلات پیشرفته ترین نوع تغذیه در کشاورزی می باشد. با وجود جدیترین فرمولاسیون کودی، ...

1398/05/12

کودهای اسید آمینه فرتی نرس

اسید آمینه فرتى نرس با دارا بودن کلیه اسیدهاى آمینه باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول مى گردد. ا...

1398/06/11