ویژگى هاى مویان فرتی نرس

: ویژگى هاى مویان ✅افزایش قابلیت جذب سموم و کودهاي مایع در گیاهان ✅کاهش 30 تا 40 درصدي مصرف سم...

1398/11/28

فروش ویژه و استثنایی محصولات گروه تولیدی پردیس نانو سیز

فروش ویژه و استثنایی کلیه کودهای آلی و شیمیایی فرتی نرس تا پایان آذر ماه. گروه تولیدی...

1398/11/08

ویژگى هاى کود ژله اى فسفر بالا ۰۰-۵۰-۱۰ فرتى نرس:

ویژگى هاى کود ژله اى فسفر بالا ۰۰-۵۰-۱۰ فرتى نرس: ✅ ۱۰۰ درصد محلول در آب ✅ تامین کننده عناصر...

1398/11/08

ویژگى هاى کود ژله اى پتاس بالا ۴۵-۰۰-۱۰ فرتى نرس

ویژگى هاى کود ژله اى پتاس بالا ۴۵-۰۰-۱۰ فرتى نرس: ✅ ۱۰۰ درصد محلول در آب ✅ تامین کننده عناصر...

1398/11/08

تولید سولوپتاس سوپر فاین

در اردیبهشت ماه سال 95 گروه تولیدی پردیس برای اولین بار در ایران در کارخانه نانوسیز موفق به ...

1398/11/02

گوگرد مایع

گوگرد مایع فرتی نرس وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺤﺼﻮل: ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎ ...

1398/11/02

گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

گوگرد وتابل فرتی نرس : ﮔﻮﮔﺮد وﺗﺎﺑﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺸﺖ ﻫﺎى ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻ...

1398/11/02

خشک کن کود (اسپری درایر)

مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز با دارابودن تجهیزات پیشرفته در خصوص راکتورهای شیمیایی،خشک کن های ...

1398/11/02

کود مرغي فرتی نرس

مزاياي کود مرغي فرتی نرس: - قابل استفاده با تمام دستگاه هاي کود پاش - استريل شده با بخار و دما...

1398/11/02

ﮐﻮد آﻟﻰ ﮔﻮﮔﺮدى ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس

وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﮐﻮد آﻟﻰ ﮔﻮﮔﺮدى ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس: - افزایش 30 تا 60 درصدی محصول - اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺧﺎك...

1398/11/02