طرح پایلوت گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

گوگرد وتابل قابل استفاده براى کلیه محصولات و کشت هاى ارگانیک مى باشد. این ترکیب که حاوى 90 درصد ...

1398/11/08

طرح پایلوت گوگرد مایع فرتی نرس Ferti-Sulfur

ویژگى هاى محصول بهبود کیفیت و کمیت محصول کنترل کننده آفات و بیمارى ها با محلول پاشى اصلاح ک...

1398/11/08