دوره آموزشی راهکارهای علمی و مدیریتی کشاورزی در شرایط محیطی پرتنش

دوره آموزشی راهکارهای علمی و مدیریتی کشاورزی در شرایط محیطی پرتنش طول دوره:۴ ساعت ...

1397/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی تولید محصول سالم و تغذیه اصولی در مزارع صیفی جات و باغات بیضاء

برگزاری کارگاه آموزشی تولید محصول سالم و تغذیه اصولی در مزارع صیفی جات و باغات بیضاء با حضور مدی...

1397/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه انگور در منطقه (سرچهان)

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه انگور در منطقه سرچهان /حسامی با حضور جناب آقای دکتر کرمی و کارشناسان...

1397/11/30

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی فارس و مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس_نانوسیز

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی فارس و مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس_نانوسیز در...

1397/11/30