فرتی نرس بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده کودهای آلی و شیمیایی

فرتی نرس بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده کودهای آلی و شیمیایی

فرتی نرس 
بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده 
کودهای آلی و شیمیایی
زیر کشت ها
در حوزه زیست فناوری و کشاورزی 

Www.pardisproduction.com
Www.nanoseez.com
Www.zistagram.com

شماره تماس:26_37175422_071
شماره همراه:09384542931